Služby

Naša advokátska kancelária ponúka širokú škálu služieb v oblasti poskytovania právneho poradenstva a činností s tým súvisiacich. Komplexné služby, ktoré poskytujeme, zahŕňajú prvotné konzultácie a právne poradenstvo, vypracovávanie analýz, stanovísk, zmlúv a právnych podaní a zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi všetkých inštancií, vrátane Ústavného súdu Slovenskej republiky. Tiež zastupujeme klientov pred príslušnými orgánmi štátnej správy. Uvedené služby poskytujeme prakticky vo všetkých odvetviach práva. Sme advokátskou kanceláriou s celoslovenskou pôsobnosťou a svoje služby poskytujeme aj v rámci zastupovania klientov v súdnych konaniach v Českej republike.
Vychádzame z individuálneho prístupu ku klientom, vzhľadom na osobitosti a špecifiká ich potrieb, resp. ich konkrétnej životnej situácie. Pokiaľ konkrétny prípad svojou problematikou zasahuje aj mimo odboru práva a vyžaduje si znalosti z iných vedných odborov, postupujeme v týchto prípadoch v úzkej kooperácii s našimi odbornými konzultantmi prípadne znalcami z daného vedného odboru, najmä z odboru medicíny a technicky zameraných odborov. Naše mnohoročné skúsenosti zaručujú kvalitné poskytovanie právneho poradenstva s dôrazom na komplexné znalosti slovenského právneho poriadku, európskeho práva, ako aj rozhodovaciu prax súdov Slovenskej republiky, Českej republiky, prípadne judikatúry medzinárodných súdnych inštitúcií.

NAŠA ŠPECIALIZÁCIA

Nároky na náhradu škody

Advokátska kancelária sa špecializuje na poskytovanie služieb v oblasti náhrady škôd rôzneho druhu. V tomto smere sa zameriavame najmä na náhrady škôd spôsobených prevádzkou motorových vozidiel, škôd spôsobených pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, príp. škôd spôsobených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V rámci toho riešime najmä náhrady škôd na zdraví a škôd s tým súvisiacich (náhrada straty na zárobku, náhrada liečebných nákladov, náhrada pohrebných nákladov, prípadne nemajetkovej ujmy následkom smrti blízkej osoby).
Zastupujeme klientov pri náhrade škôd vzniknutých na motorových vozidlách, prípadne náhrady iných vecných škôd. V rámci toho poskytujeme klientom komplexné právne služby, najmä analýzu zodpovednosti za škodu a určenie subjektu zodpovedajúceho za škodu v zmysle platných právnych predpisov, stanovenie výšky náhrady jednotlivých škôd, zastupovanie klientov ako poškodených v trestnom resp. priestupkovom konaní, uplatnenie nárokov na náhradu škody u subjektu zodpovedného za škodu alebo u subjektu povinného náhradu škody zaplatiť, uplatnenie nárokov na náhradu škody v súdnom konaní, prípadne v exekučnom konaní a zastupovanie klientov v súdnom a exekučnom konaní, prípadne v konaní pred príslušným štátnym orgánom. Pri tejto činnosti využívame okrem vlastných komplexných znalostí právnej stránky tejto problematiky a mnohoročných vlastných skúseností z tejto oblasti, aj znalosti našich odborných konzultantov, najmä z odboru medicíny a z technických odborov.
Za účelom konzultácie a právneho poradenstva v tejto oblasti navštívime osobne klienta v mieste jeho bydliska v rámci celého územia Slovenskej republiky, čím robíme naše služby absolútne ľahko dostupné bez ohľadu na miesto aktuálneho pobytu klienta. Najmä dlhoročná špecializácia a skúsenosti našej advokátskej kancelárie v tejto oblasti zaručujú našim klientom jednu z najkvalitnejších služieb právnej pomoci v rámci Slovenskej republiky.

Poistné právo

Ďalšou špecifickou oblasťou, na ktorú sa činnosť advokátskej kancelárie špecializuje, je oblasť poistného práva. V tomto smere poskytujeme komplexné právne služby, vrátane analýzy jednotlivých rizík klientov a následne potreby ich poistenia, rozbor poistných zmlúv a poistných podmienok s prihliadnutím na špecifické potreby klientov, preskúmanie vzniku a šetrenia poistných udalostí, analýza prípadných nárokov klientov na poistné plnenie, uplatnenie nárokov na poistné plnenie v príslušných poisťovniach, uplatnenie nárokov na poistné plnenie na súde, prípadne v exekučnom konaní, zastupovanie klientov v súdnom a exekučnom konaní.
Osobitnou stránkou tejto činnosti advokátskej kancelárie je poskytovanie služieb právneho poradenstva v rámci postavenia fyzickej osoby ako spotrebiteľa v poistno-právnom vzťahu, teda ako osoby so slabším právnym postavením. Aj v tejto oblasti našej činnosti okrem vlastných komplexných znalostí právnych predpisov a ich interpretácie, znalosti súdnej praxe a dlhoročných vlastných skúseností z tejto oblasti, využívame aj znalosti našich odborných konzultantov z odboru poistenia a z technických odborov s tým súvisiacich.

ĎALŠIE SLUŽBY

Okrem oblasti práva, na ktoré sa advokátska kancelária špecializuje, poskytujeme služby právneho poradenstva aj v ďalších oblastiach práva:

Občianske právo

V rámci občianskeho práva advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo pri uplatňovaní a vymáhaní nárokov vyplývajúcich z práva na ochranu osobnosti, pri komplexnom riešení majetkovoprávnych vzťahov, či už v rámci vlastníckeho práva alebo iných vecných práv. Zaoberáme sa analýzou a poradenstvom v oblasti zmluvných typov občianskeho práva pričom tieto riešime vo vzťahu ku konkrétnym potrebám klientov. Spravujeme a uplatňujeme pohľadávky z rôznych typov občianskoprávnych vzťahov, vrátene zastupovania klientov v konaní pred súdmi alebo v exekučnom konaní.

Obchodné právo

V oblasti obchodného práva advokátska kancelária ponúka svoje služby pri spisovaní obchodných zmlúv, zabezpečovaní záväzkov, uplatňovaní nárokov, vymáhaní pohľadávok, zastupovaní v súdnom, exekučnom alebo konkurznom, či reštrukturalizačnom konaní.

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva kancelária poskytuje poradenstvo v otázkach jednotlivých práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, konzultácie v otázke vzniku, trvania a zániku pracovného pomeru ako aj uplatňovanie a vymáhanie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru vrátane zastupovania klientov v súdnom a exekučnom konaní.

Ústavné a správne právo

V oblasti ústavného práva advokátska kancelária vypracúva ústavné sťažnosti pre porušenie ľudských práv a základných slobôd a zastupuje klientov v konaní pred Ústavným súdom SR.

Naša kancelária taktiež poskytuje právne zastupovanie v konaní pred orgánmi štátnej správy, v súdnom konaní v rámci správneho súdnictva a v priestupkovom konaní.

Trestné právo

V oblasti trestného práva advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v každom štádiu trestného konania týkajúce sa buď obhajoby klientov alebo zastupovania poškodených v trestnom konaní, a to od prípravného konania až po súdne konanie. Našu pomoc poskytujeme klientom a to pri všetkých úkonoch, konkrétne pri vypracovaní analýzy trestnej zodpovednosti, vypracovaní všetkých potrebných písomných podaní, pri účasti na jednotlivých procesných úkonoch v rámci trestného konania vrátane hlavných pojednávaní či verejných zasadnutí.