O NÁS

História spoločnosti

Advokátska kancelária JUDr. Petra Harakályho a JUDr. Milana Szőllőssyho, bola založená v roku 1992. Jej zakladateľ JUDr. Peter Harakály pred jej založením pracoval od roku 1981 v Slovenskej poisťovni na úseku právnych služieb, pričom od roku 1992 bol činný ako komerčný právnik až do roku 2000. Od tohto roku pôsobí v advokácii až dodnes. JUDr. Milan Szőllőssy začal spolupracovať so zakladateľom tejto advokátskej kancelárie od roku 2002, ako advokátsky koncipient a od roku 2006 ako advokát. Nesmiernou pomocou k rozvoju advokátskej kancelárie prispel Ing. Ladislav Szőllőssy, odborný spolupracovník zameraný na poistné právo a likvidáciu poistných udalosti, bývalý dlhoročný zamestnanec Slovenskej poisťovne na úseku likvidácie poistných udalosti, neskôr riaditeľ agentúry Košice v spoločnosti Kooperativa poisťovňa a.s., a riaditeľ odboru poistenia zodpovednosti na celoslovenskej úrovni v tejto spoločnosti. Ing. Ladislav Szőllőssy spolupracuje s kanceláriou dodnes.

Naše zameranie

Advokátska kancelária sa od svojho založenia venuje najmä poistnému právu, kde sa osobitne zameriava na právne poradenstvo najmä v oblasti odškodňovania úrazov utrpených pri dopravných nehodách, pracovných úrazoch a chorobách z povolania, ako aj pomoc poškodeným pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody vzniknutých v dôsledku ujmy na zdraví spôsobenej nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti – non lege artis a vymáhania nárokov z poistných zmlúv vzniknutých následkom škody na zdraví a majetku, škody na motorových vozidlách, domácnostiach a nehnuteľnostiach. Vzhľadom k rozsiahlej agende a nárastu klientely sa v priebehu uplynulých rokov advokátska kancelária rozrástla na úroveň stredne veľkej spoločnosti združujúcej odborných spolupracovníkov a zamestnancov. Advokátska kancelária je riadená advokátmi, čo zaručuje osobný prístup ku klientom, jasnú a prehľadnú štruktúru vzťahov, ktoré pri výkone advokácie a poskytovaní právnych služieb vznikajú.

Čo poskytujeme

Od založenia advokátskej kancelárie je našou úlohou a cieľom vždy poskytovať klientom prvotriedne právne služby, a to najmä s ohľadom k právnemu problému klienta. Snahou kancelárie je poskytovať komplexné služby s cieľom dosiahnutia určeného cieľa v čo najkratšom čase. V záujme toho kancelária poskytuje právne služby v súčinnosti s odborníkmi v oblastiach zdravotníctva a dopravy a početného množstva súdnych znalcov v rôznych odvetviach. Kancelária svojim klientom poskytuje kompletné právne poradenstvo nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v Čechách, kde spolupracuje s odborne renomovanými advokátskymi kanceláriami. Advokátska kancelária zakladá svoju činnosť najmä na odbornosti, ktorá je špecializovaná na určitú oblasť práva, čo je predpoklad precízneho ovládania danej problematiky. Samozrejmosťou je zachovanie mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré nám naši klienti odovzdajú a s ktorými sa oboznámime.
Naša advokátska kancelária má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti advokáta s poistným krytím do výšky 1.000.000,- €.

Všetky uvedené atribúty sú zrejmým predpokladom pre poskytnutie kvalitných a komplexných právnych služieb, s efektívnym, profesionálnym a osobným prístupom.

Naše právne poradenstvo je založené na osobnom kontakte s klientmi. Vždy sme dosiahnuteľní prostredníctvom prostriedkov komunikácie. Klient je vždy podrobne informovaný o cene poskytovanej právnej služby. Náklady súdnych sporov sú zahrnuté v odmene a odmena advokáta je závislá len od úspechu pri poskytnutí právnej služby. Navyše vo väčšine prípadov naši klienti nemusia platiť zálohy za poskytnutie právnych služieb, advokátska kancelária zabezpečuje celé financovanie náročných súdnych sporov a zabezpečovania podkladov pre ich úspešné zakončenie, čo nie je v advokácii obvyklé.
V priebehu našej spolupráce ste vždy informovaní o všetkých významných skutočnostiach, reagujeme obratom.

V prípade Vášho právneho problému nás prosím kontaktujte.